معماری سنتی ایران - هلدینگ معماری سپنتا

هلدینگ ساختمانی سپنتا
منتشر شده در 08 مرداد 1399

ویژگی های معماری سنتی ایرانی که آن را از سایر هنرهای دیگر متمایز می کند این است که به شیوه اصولی ساخته می شود و درساخت ان از محاسبات دقیق و کاربردی قبل از ساخت و به هنگام طراحی اهمیت ویژه در رعایت اصولی فنی و حرفه ای درکار ساخت ایوان ها و ستون های مقاوم عطف به درون و رواق هایی بسیار زیبا استفاده شده است.

دیدگاه کاربران