اقدامات پیشگیرانه شیوع کرونا : پیشگیری از کرونا در واحد های اغذیه و نوشابه

هتل الیزه شیراز
منتشر شده در 10 تیر 1399

در این قسمت واحد غذا و نوشابه با توجه به اهمیت ایمنی مواد غذایی را باهم می بینیم. با توجه به اینکه این نکات برگرفته از منابع معتبری مثل سایت بهداشت جهانی است پیشنهاد می کنیم تا جایی که ممکنه در منزل هم رعایت بفرمایید.

دیدگاه کاربران