سال تحصیلی و کرونا

خبرگزاری علم و فناوری
منتشر شده در 15 مهر 1399

گزارش آغاز سال تحصیلی 99 - بخش دوم


آیا آموزش و پرورش به وعده های خود برای آغاز سال تحصیلی عمل کرده است؟


آیا مدیران بدون کمک وزارت می توانند مدارس را در شرایط جدید اداره کنند؟


آیا امکانات برای ادامه روند حضوری دانش آموزان کافیست؟

دیدگاه کاربران