چند نوع واکسن کرونا در راه است؟

ترند
منتشر شده در 06 مرداد 1399

گزارش ویدیویی اسکای نیوز درباره واکسن کرونا را ببینید.

دیدگاه کاربران
amoode -

https://www.amoode.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88/