کرونا غربی قوی تر از کرونای شرقی !

اخبار تماشایی
منتشر شده در 05 فروردین 1399

تلفات کوئید 19 در اروپا و امریکا به طور جدی در حال افزایش است .

دیدگاه کاربران