سرویس درب به درب در راه آهن مفهومی ندارد

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 29 بهمن 1402

به گزارش پرتال حمل و نقل محمد عیقرلو دبیر فدراسیون حمل و نقل و لجستیک در نشست بررسی ترانزیت ریلی عنوان کرد صاحب کالا تمیل به سرویس درب به درب دارد که نیازمند برقراری حمل و نقل ترکیبی است ولی در زاه آهن چنین امکانی را نداریم.

دیدگاه کاربران