درمان جای جوش با میکرونیدلینگ-موگه کلینیک

درهم برهم
منتشر شده در 07 خرداد 1399

نوع دستگاه،نوع دارو،عمق وارد شدن سوزن،مهارت پزشک عوامل تعیین کننده در موفقیت درمان جای جوش با میکرونیدلینگ است

www.mugeclinic.com

02126653759

دیدگاه کاربران