《جواد نیشابوری》 مدیرعامل شرکت حباب کف توس

بفرمایید چای
منتشر شده در 14 آبان 1399

درکشورما شرایط برای سرمایه گذاری بسیاراست اما امنیت سرمایه گذاری نداریم

دیدگاه کاربران