روحانی : قول می دهم دولت با همه توانش پیگیر مسئله سقوط هواپیما باشد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 دی 1398

رئیس جمهور: قول میدهم دولت با همه توانش پیگیر مسئله سقوط هواپیما باشد.


از مردم هم میخواهم در کنار بازماندگان باشند.


من به عنوان پدر احساس میکنم که غم از دست دادن یک جوان نخبه تا چه حد سخت است.

دیدگاه کاربران