بازدیداز شرکت حباب کف توس

بفرمایید چای
منتشر شده در 14 آبان 1399

شرکت حباب کف توسدرسال 1375 تاسیس شده استاین شرکت یکی از شرکت های موفق شهرک صنعتی مشهد می باشد .تولیدسالانه این شرکت بیش از 12500تن می باشدکه بیشترآن به کشورهایی همچون ترکمنستانافغانستانقرقیزستانازبکستان و...صادرمیگرددهمچنین این شرکت مشارکت های زیادی بابرندهای معروف ایجاد کرده است

دیدگاه کاربران