کفی خارپاشنه پاپیا

واکسینو
منتشر شده در 30 آبان 1399

بیماری خارپاشنه رابایدخیلی سریع درمان کرد درغیراینصورت فرد مجبوراست برای کاهش دردخودبه صورت لنگان لنگان راه برودکه موجب آسیب رسیدن به کمروزانو می شود


کفی مخصوص خارپاشنه باعث کاهش فشاربرروی پاشنه وبهبوددردپامی شوداستفاده ازآن خیلی آسان می باشدوبهتراست این پدرادائمادرکفش قراردهید


فروشگاه اینترنتی واکسینو


فروش عمده وجزئی


مارادراینستاگرام دنبال کنیدwaxiino@


شماره واتساپ:09229038144

دیدگاه کاربران