مخازن فرسوده سطح منطقه17 مرتبا جمع آوری و تعمیر می شوند

خشت17
منتشر شده در 17 شهریور 1399

حسن قاسمیان معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 17تهران:


مخازن فرسوده سطح منطقه مرتبا جمع آوری و تعمیر می شوند

دیدگاه کاربران