رئیسی در دفاع از وزیر پیشنهادی علوم

اخبار تماشایی
منتشر شده در 30 مرداد 1400

رئیسی در دفاع از وزیر پیشنهادی علوم: دکتر زلفی گل علاوه بر دورانی که معلمی داشتند در دانشگاه هم هستند و هفت سال مدیریت یک دانشگاه صاحب نامی را بر عهده داشتند ایشان روحیه بسیجی و تحول گرا دارند.

دیدگاه کاربران