آموزش جنسی به نوجوانان

مرکز مشاوره اکسیر
منتشر شده در 23 اردیبهشت 1398

دکتر حانیه صالحیان توضیحاتی در مورد اهمیت لزوم و نحوه آموزش جنسی به نوجوان ارائه می دهند.


مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com

دیدگاه کاربران