روز خبرنگار روز گفتگو با مردم !

اخبار تماشایی
منتشر شده در 17 مرداد 1397

به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار گفتگویی در رابط با این موضوع که آیا خبرنگار شغل سختی هست یا خیر را در این قسمت از خبر امشب باهم می بینیم

دیدگاه کاربران