تفاوت اختلال فکری_ عملی چیست؟

مجموعه پزشکان جایروس
منتشر شده در 03 آذر 1397

وجه افتراق این دو این هست که در اختلال وسواس اجباری OCD فرد از اینکه این اختلال را داره احساس ناراحتی و دیسترس میکنه و به دنبال درمان هست. ولی در اختلال شخصیت وسواس اجباری OCPD فرد به دنبال درمان نیست! و هیچ نکته منفی ای رو در رفتار خودشون نمی بینند و احساس میکنند که مشکل آنها "دیگران" هستند. بنابراین علت مراجعه این دو گروه به برای روان درمانی متفاوت هست. اولی به دلیل دیسترس و دومی به دلیل اینکه بین آنها و دیگران مناقشه بوجود آمده.

دیدگاه کاربران