مرگ بر آمریکا میگیم پپسی و کوکاکولا تولید میکنیم!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 آبان 1399

مرگ بر آمریکا میگیم کوکا کولا تولید میکنیم!

مرگ بر آمریکا میگیم موبایل اپل میاریم! کین اینا؟


480 هزار میلیارد تومن فقط رانت خوارا در سال از فولاد خوردن

دیدگاه کاربران