توابین(ازاعضای برگشته مجاهدین خلق درایران)آتش زیرخاکستر

ارتش سایبری سربازان رهبر
منتشر شده در 14 مرداد 1398

ازخظای راهبردی نظام اطمینان کردن توابین (اعضای برگشته ازمجاهدین خلق درایران ازنگاه تیزبین کارشناس سیاسی وپژوهشگردینی حمیدرضااحمدآبادی

دیدگاه کاربران