توضیحات یکی از خبرنگاران حاضر در حادثه واژگونی اتوبوس

اخبار تماشایی
منتشر شده در 03 تیر 1400

توضیحات یکی از خبرنگاران حاضر در حادثه واژگونی اتوبوس پیرامون حادثه رخ داده برای خبرنگاران اعزامی

دیدگاه کاربران