پزشکی با ویزیت 500 تومانی !!!

نکته های ماندگار
منتشر شده در 23 شهریور 1399

دو مصاحبه ای شنیدنی با دکتر آقایی پزشکی که تنها 500 تومان هزینه ویزیت دریافت می کند.

این پزشک خیر میبدی در برنامه "فرمول یک" مصاحبه ای با علی ضیا نیز انجام می دهد که در این ویدیو شاهد آن نیز خواهید بود.

دیدگاه کاربران