جنایت اسیدی پشت در خانه تازه عروس!

کلینیک دکتر نیلفروش زاده
منتشر شده در 01 مرداد 1399

از زبان قربانی این اتفاق بشنوید.


دکتر نیلفروش زاده به درمان ایشان پر داختند.

دیدگاه کاربران