تاثیر سرعت باد داخل سالن بر دمای بدن پرنده

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

جالب است بدانید که سنسور های دما و رطوبت مقداری را که نشانی می دهند در سالن های پرورش متفاوت است با دما و رطوبتی که پرنده احساس می کند مهم ترین دلیل آن هم سرعت باد داخل سالن است.


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/553-tasire-bad.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران