شیرازیهای همیشه مهربان و اهدا ماسک به مردم - شیراز

میرادو
منتشر شده در 05 اسفند 1398

اهدا ماسک و دستکش به مردم و رهگذران توسط داروخانه ای در شیراز.

دیدگاه کاربران