لزوم حضور ایران در زنجیره های تامین جهانی

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 24 تیر 1398

به گزارش پرتال حمل و نقل، مجتبی سدهی سلیمانی دبیر میز ملی لجستیک از لزوم حضور پر رنگ ایران در زنجیره های تامین جهانی می گوید.

دیدگاه کاربران