رخنه افکنی دراعتقادات مسلماهداف دشمن ودشمنان نظام

ارتش سایبری سربازان رهبر
منتشر شده در 30 تیر 1398

دشمنان درطی این چهل سالتیرشان به سنگ خوردهازاین به بعدهم دشمنان هیچ غلطی نمی توانندبکنند..

دیدگاه کاربران