سوء استفاده از موقعیت جامعه !!

متفاوت
منتشر شده در 16 مرداد 1397

گرانی در بازار پر است از محصولات تولید داخل که بی هیچ نظارتی در کمترین زمان دچار افزایش چشمگیر قیمت شده اند.

دیدگاه کاربران