فرهنگستان علوم

https://t.me/keshavarzimodwrnpardis
منتشر شده در 17 تیر 1398

مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1396/مهندس کوروش اسدسنگابی/دکتر رحیم اسلامی زاده/دکتر حسین بشاتی/دکتر علی عطار/مهندسی مهدی قلی میار

دیدگاه کاربران