زیرگرفتن معترضان به قتل جورج فلوید

درهم برهم
منتشر شده در 12 خرداد 1399

زیرگرفتن معترضان به قتل جورج فلوید

دیدگاه کاربران