این قسمت: گردو

@marziyehnegahdari
منتشر شده در 20 مهر 1398

گردو غذای مغز هست


اهمیت تقویت حافظه در این برهه از زمان بر کسی پوشیده نیست.


تصور کنید اگر ما مغز نداشتیم چه اتفاقی می افتاد؟


پس بیاید مغز خودمان را دریابیم

دیدگاه کاربران