ایران برای ما خط قرمز جدید تعریف کرده,پس آینده رو تعیین میکنه!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 21 مرداد 1400

کارشناس صهیونیست:توانمندی های جالبی داریم اما ایران برای ما خط قرمزهای جدیدی تعریف کرده پس آینده رو برای ما تعیین میکنه!

دیدگاه کاربران