خطرناک ترین سگ های جهان که در آمریکا هم ممنوع هستن

تک شو
منتشر شده در 09 اسفند 1399

عوامل مختلفی برای تعیین میزان خطرناک بودن سگ ها وجود دارد و البته این مسئله از نظر بسیاری از محققان مردود است. پس شاید درست نباشد که بی رحمانه به یک سگ برچسب خطرناک بزنیم. با اینحال می دانیم برخی از سگ ها در صورت حمله به افراد و حیوانات پتانسیل بیشتری برای آسیب رساندن به آن ها دارند و بر این اساس 25 نوع از خطرناک ترین سگ ها را انتخاب و معرفی می کنیم و معیار انتخاب پتانسیل آن ها برای آسیب جدی رساندن و یا کشتن افراد و حیوانات است.


بخاطر داشته باشید اکثر سگ ها با تمایل به کسب رضایت صاحبانشان پرورش و رشد می یابند. بنابراین اکثر حوادثی که سگ ها می آفرینند ریشه در تربیت نادرست و سختگیری صاحبانشان دارد.

دیدگاه کاربران