نگاهی کوتاه به زیبایی خلقت !

شگفتانه
منتشر شده در 23 بهمن 1398

آفرینش از نظر قرآن کریم با جمال وزیبایی آمیخته است هم جمال وزیبایی نفسی وهم جمال وزیبایی نسبی. خواه در قلمرو موجودهای مادی وخواه در منطقه موجودهای مجرد ومعنوی. استنباط جمال وزیبایی نفسی هر موجود در حد ذات خویش خواه ماده وخواه مجرد از انضمام دو آیه قرآن حاصل می شود.

دیدگاه کاربران