وارد کردن دام ها و مشکلاتی که به دنبال خواهد داشت

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

شاید در نگاه اول وارد کردن دام فقط مختص به خود دام به نظر بیایدی اما اینگونه نیست وقتی یک دام تازه ای وارد کشور می شود شرایط نگه داری بازار زیست بوم و شرایط دیگر نیز باید با آن دام وارد شود و این اتفاق متاسفانه می تواند باعث آسیب به محیط زیست در بلند مدت و کاهش نرخ بهره وری شود.


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس:


www.minisalon.ir

دیدگاه کاربران