حاشیه داشتن فروشنده آفت کشنده کسب و کار. 09125281952

آسایش تیم
منتشر شده در 15 آذر 1399

ابتدا باید تعریف جامعی از حاشیه در کسب و کار ارائه داده سپس وقتی به یک نقطه نظر مشترک رسیدیم آگاهانه از تولید یا تن دادن به حاشیه خوداری کنیم. در ساعات کاری تمام زمانی که صرف ارائه محصول یا خدمات به مشتری نشود حاشیه به حساب می آید. باید به کسب و کارمان چهارچوب مشخصی داده و با گام برداشتن طبق آن چهارچوب کشتی کسب و کار خود را به سر منزل مقصود هدایت نماییم. تن ندادن به حاشیه سرعت ما را به اندازه زیادی افزایش می دهد.

دیدگاه کاربران