آیا قرآن، طرفدار حزن و اندوه است یا شادی ؟

صبا
منتشر شده در 27 اسفند 1396

دکتر الهام شوقی ، آیات قرآن را بر می شمارد که مومنان را از حزن و اندوه منع کرده است .

دیدگاه کاربران
<