گواهی نامه های پذیرش مقالات بنیاد علمی علوم انسانی

تدریس های دروس حقوقی دکتر بهنام اسدی از موسسه قانون یار

جهت تقویت رزومه علمی خود با بنیاد علمی علوم انسانی تماس بگیرید. این بنیاد وابسته به موسسه قانون یار می باشد و طرف قرارداد پنج انتشارات معتبر دوازده فصلنامه و نشریه علمی و طرف قرارداد همایش ها و روادید علمی موسسه قانون یار می باشد. مدیر عامل این مجموعه دکتر بهنام اسدی می باشد .شماره تماس دفتر مرکزی 02166979519 – 02166979526 – 02144441764 – 02144441784 (بنیاد علمی علوم انسانی)

دیدگاه کاربران