لذت ماهیگیری با تصاویر 360

وب گرد
منتشر شده در 16 خرداد 1398

Snipe Class sailboats regatta at the Yacht Club Uruguayo,


Puerto del Buceo, Montevideo Uruguay


Video with Insta 360 One Camera.


On board Beneteau First 34.7 "Jackana"

دیدگاه کاربران