هدف ما از فیلم های آموزشیمون + خبر راه اندازی شبکه اجتماعی پرورش دهندگان( سامانه مشاغل)

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

برای پیگیری کانال و استفاده از فیلم های آموزشی و بهره مندی از نظرات دیگران تصمیم بر راه اندازی شبکه اجتماعی مخصوص پرورش دهندگان گرفته شده است که جزئیات آن به زودی و در ویدئو های آینده گفته خواهدشد.


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/421-samanehmashaghel.html

دیدگاه کاربران