حضور مردم قزوین و تبریز با وجود برف سنگین در قزوین و تبریز

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 بهمن 1398

بارش سنگین برف در تبریز و برودت شدید هوا در قزوین هم نتوانست از حضور مردم بکاهد.

دیدگاه کاربران