پروپوزال رایگان معماری ( درس روش تحقیق )

یونی شاپ
منتشر شده در 26 دی 1398

Unishop.sellfile.ir


پروپوزال انگاره‌ای است که در آن پژوهشگر پرسشی را به عنوان پرسش مورد پژوهش برگزیده و فرضیات اولیه‌ای را پیرامون آن مطرح می‌کند و در ادامه در تحقیق جامعی آن را بسط داده و نتایجی را در راستای تایید و تثبیت ادعای خود ارائه می‌نماید.

دیدگاه کاربران