پروازها همچنان فعال به لندن !

خبر از ما
منتشر شده در 02 دی 1399

اطلاعات آنلاین پایگاه فلایت رادار نشان می دهد که پروازها به/از فرودگاه لندن همچنان برقرار است!

دیدگاه کاربران