تقویت مهارت شنیداری- سطح مقدماتی-درس چهارم- بخش دوم

آموزش زبان انگلیسی
منتشر شده در 29 تیر 1399

این دوره به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی می پردازد.


منبع تدریس شده در این دوره کتاب Tactics for Listening می باشد.

دیدگاه کاربران