پخش خودکار بعدی

فساد در فوتبال از زبان حمیدرضاگرشاسبی

ورزشی ورزشی
60

نظرات کاربران
Sampishro -

آقای گرشاسبی من اززمانیکه عهده دارریاست ورزش یکی ازاستانهای ورزشکارخیزمون بودمیشناسم سوای علایق وگرایش ایشون به جناح ورنگ بخصوص یکی ازمدیران کاربلدودلسوزورزشی کشورمونه,وحیف طرح بازنشستگی شامل حال این انسانهای خوب وواقعامدیرومدبربشه