تست کردن بمب های اتمی

تی جی ای فان
منتشر شده در 27 شهریور 1399

تست کردن بمب های اتمی در دریا و در کنار کشتی شامل حمل نفت و غرق شدن کشتی نفت کش

دیدگاه کاربران