برومیسید ام آ (بروموکسینیل اکتانوآت + ام ث پ آ) 40% مایع امولسیون شونده - Bromicide MA یا همان Bromoxynil Octanoate + MCPA)40% EC)

آریا سبز
منتشر شده در 26 آذر 1396

برومیسید ام آ – سم مایع کشنده علف های هرز پهن برگ در مزارع گندم. علف کش ترکیبی و انتخابی با عملکرد قوی و مؤثر. ترکیبی از دو علف کش با مکانیسم عملکرد متفاوت که این خاصیت احتمال مقاومت علف های هرز مزبور به این علف کش را به حداقل می رساند. علائم اثرگذاری این علف کش مایع بصورت زردی و پیچیدگی برگ های علف مزبور ظاهر می گردد. برومیسید ام آ – محصول فرانسه. 1.5 لیتر از این محصول می تواند 1 هکتار از زمین زراعی را تحت پوشش قرار دهد. اطلاعات بیشتر در www.ariasabz.com - تماس: 09142973005 - 09354406776

دیدگاه کاربران