آموزش حل مکعب روبیک: راحتترین روش - Solving Rubik's Cube in Persian/Farsi: Easiest Tutorial

مهرگان
منتشر شده در 03 شهریور 1397

تو این ویدیو آموزش حل مکعب روبیک رو نشان می دم که با تمرین مشه در 1:30 حلش کرد.


. لیست حرکتها این پایین توشته شده برای یادگیریه راحتتر


مرحله 1 - ساختن بعلاوه در یک صفحه 3:16


مرحله 2 - همرنگ کردن بعلاوه با صفحات دیگر 4:39


مرحله 3 - ساختن گوشه ها در یک صفحه 6:36


مرحله 4 - ساختن کامل لایه دوم 11:51


الگوریتم در حالت حرکت به چپ


ردیف پایین به راست یا خلاف عقربه ساعت


چپ به جلو یا به سمت خودتان


ردیف پایین به چپ یا موافق عقربه ساعت


چپ به عقب یا مخالف سمت خودتان


ردیف پایین به چپ یا موافق عقربه ساعت


صفحه جلو به سمت چپ یا مخالف عقربه ساعت


ردیف پایین به راست یا خلاف عقربه ساعت


صفحه جلو به سمت راست یا موافق عقربه ساعت


الگوریتم در حالت حرکت به راست


پایین به چپ


راست به جلو


پایین به راست


راست به عقب


پایین به راست


جلو به راست


پایین به چپ


جلو به چپ


مرحله 5 - ساختن بعلاوه درصفحه آخر 17:28


الگوریتم


جلو به راست


بالا به راست


راست به عقب


بالا به چپ


راست به جلو


جلو به چپ


تکرار در صورت لازم


مرحله 6 - همرنگ کردن بعلاوه در صفحه آخر با صفحات دیگه 21:29


الگوریتم


راست به عقب


بالا به راست


راست به جلو


بالا به راست


راست به عقب


بالا به راست 2 بار


راست به جلو


تکرار در صورت لازم


تنظیم صفحه


مرحله 7 - قرار دادن گوشه ها در جای خودشان 23:50


الگوریتم


بالا به چپ


راست به عقب


بالا به راست


چپ به عقب


بالا به چپ


راست به جلو


بالا به راست


چپ به جلو


تکرار در صورت لازم


مرحله 8 - درست کردن رنگ در صفحه آخر 26:53


راست به جلو


پایین به چپ


راست به عقب


پایین به راست


تکرار در صورت لازم

دیدگاه کاربران