ترامپ وحامیانش معتقدنداون فرستاده وبرگزیده خداست

بفرمایید چای
منتشر شده در 12 آبان 1399
دیدگاه کاربران