بازارمرغ همچنان آشفته وسرگردان...

بفرمایید چای
منتشر شده در 17 آبان 1399

《محمدرشتی باف》معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در نشست صنعت مرغ باآسیا عنوان کرد:ایجاد رقابت در بخش خصوصیبهبود کیفیت محصولات گوشتی دام را به دنبال خواهد داشت

دیدگاه کاربران