آموزش تستهای غربالگری دوران بارداری قسمت چهارم

آزمایشگاه پارسه
منتشر شده در 07 اسفند 1397

تدریس آموزش تستهای غربالگری دوران بارداری برای متخصصین زنان و ماماها توسط دکتر میرمجید مصلائی (دکترای علوم آزمایشگاهی) موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

دیدگاه کاربران