وجه متمایزموش صحرائی بامجاهدین خلق(منافقین)

ارتش سایبری سربازان رهبر
منتشر شده در 12 مرداد 1398

وجه تشابه مجاهدین خلق(منافقین)باموش صحرائی ازنگاه دکترین وکارشناس مسائل سیاسی وپژوهشگردینی

دیدگاه کاربران